Madenciler için özel yanmaz band üretti

Tülay TAŞKIN

Beş yıl Avrupa’da araştır­ma yaptıktan sonra, üç yıl süren Ar-Ge ve Po­lonya şirketleriyle yapılan know how çalışmaları sonucunda ge­liştirdikleri yanmaz konveyör bandını üretip, sektörün kulla­nımına sunduklarını açıklayan Özerler Holding Yönetim Kuru­lu Başkan Yardımcısı Mehmet Özer, “artık hiçbir madencimiz yanarak ölmeyecek” dedi.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te kömür madenin­de çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuç­lanan madencilik kazasının ar­dından Soma’ya giderek maden ocağına indiğini anlatan Meh­met Özer, madende kullanılan bandların yandığını ve maden işçilerimizin bu sebeple yana­rak hayatını kaybettiğini gördü­ğünü belirtti. Özer, hemen orada yanmaz konveyör band üretmek için kendine söz verdiğini ifa­de ederek, kazadan sonra araş­tırma yapmaya başladıklarını, uzun süren çalışmalar sonucun­da yanmaz konveyör bandı üret­meyi başardıklarını açıkladı.

4 milyon euroluk yatırım yapıldı

Yanmaz konveyör band üreti­mi için 4 milyon euroluk bir ya­tırım yaptıklarını belirten Özer, “Kömür madenleri ağırlıklı ola­rak Polonya’da bulunuyor. Doğal olarak madencilik teknolojile­ri konusunda da Polonya Avru­pa’nın önünde yer alıyor. Biz de Polonya ile sürekli olarak temas halindeyiz. Yanmaz malzeme­den konveyör band üretmeye ka­rar verdikten sonra Polonya’da­ki ilgili firmalar ile iletişime geçtik ve projeyi beraber çalış­tık. Avrupa’da bu konuda üretim yapabilen iki firmadan birisiyiz, diğeri de Polonyalı bir firma. Bu bandlar yeraltı bandlarıdır ve C1 dediğimiz segmenttir. Tür­kiye’de üretilmiyor, sertifikala­rını da Avrupa’dan alarak, Tür­kiye’de ilk ve tek üretici biz ol­duk. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Zaten firma olarak bütün Avru­pa pazarında bilinirliği olan bir markayız. Yeni ürünümüz için de siparişler alarak ihracatını da yapmaya başladık, önümüzde­ki kasım ayına kadar kapasite­miz dolu durumda” dedi. Koso­va’da bulunan üretim tesisleri ile birlikte günlük 4.5 kilomet­re konveyör band üretim kapasi­tesine sahip olduklarını açıkla­yan Özer, yanmaz band ile birlik­te kapasitelerinin de artacağına işaret ederek, maden ocaklarına yanmaz konveyör bandın girme­si ve yangın tehlikesinin ortadan kalkması için üretimi aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Afyonkarahisar’a tekstil fabrikası kuruyor

Konveyör bandlarda kulla­nılan tekstili Kosova’daki fab­rikalarında ürettiklerini açık­layan Mehmet Özer, artan ihtiyacı karşılamak için Afyon­karahisar’da bulunan üretim kompleksine tekstil fabrika­sı kurmak için çalışmalar yap­tıklarını açıkladı. Özer, “En ya­kın zamanda bandlardan geçen tekstilin üretimini Afyon’da da yapacağız. 30 bin metrekare ka­palı alana üretim tesisini kur­mak üzere yatırım çalışmaları­mıza başladık. Yeni tesiste kendi kullandığımız malzemenin üre­timi yanında ihracata yönelik olarak da üretim gerçekleştire­ceğiz” dedi.

Türkiye’de lider

Özerband’ın Türkiye’nin konusunda lider firmaların­dan biri olduğunun altını çizen Mehmet Özer, “74 bin 433 met­rekare açık, 16 bin 607 metre­kare kapalı alan üzerinde kuru­lu tesislerimizde üretimlerimi­zi sürdürüyoruz. Yıllık 454 bin 836 metrekare çelik ve tekstil karkaslı konveyör band üreti­mi kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük; çelik karkaslı band üre­timinde Türkiye’nin tek, tekstil karkaslı band üretiminde 2600 mm genişlik ile Türkiye’nin en geniş bandını üreten firması­yız” dedi. Özerband’ın tekstil dokulu ve çelik dokulu konve­yör band üretimi yaptığını söy­leyen Özer, sözlerini şöyle nok­taladı: “Tekstil dokulu band üretimimiz 1977 yılında, Türki­ye’nin ilk çelik dokulu band üre­timimiz ise 1982 yılında baş­ladı. Ürün tiplerimiz arasında, karkasına göre 4, kaplamasına göre 4 ve tırmanma açısına gö­re 6 çeşit konveyör band ürünü­müz bulunuyor. Teknolojik ye­nileme ve genişleme yatırım­larımızla üretim kapasitemizi sürekli artırarak, ülkemizin bü­tün konveyör band gereksini­minin iki katı kadar üretim ya­pıyoruz ve ihracatını da gerçek­leştiriyoruz.”

Global pazarda da önemli bir marka

Özerler Holding’in lokomotif şirketi olan Özer Konveyör Band Sanayi’nin 1976 yılında kurularak, 1978 yılında üretime başladığını hatırlatan Mehmet Özer, kurulduğu ilk günden itibaren özverili bir çalışma ile her geçen gün büyüyen ve kalite konusunda istikrarını üst seviyelere çıkaran bir şirket olduklarının altını çizdi. Global pazarda bilinen bir marka olarak önemli bir yere sahip olduklarının söyleyen Özer, beş kıtada birçok ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı. Mehmet Özer, “Türkiye’nin ilk konveyör band ihracatımızı Pakistan’a yaptık. Bugün Avrupa’da; Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya, İrlanda İsveç, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’ya Kosova fabrikamızdan ihracat yapıyoruz. Amerika kıtasında; ABD, Peru ve Venezuella, Afrika kıtasında; Fas, Tunus, Libya, Mısır, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Asya kıtasında; Ürdün, Irak, İran, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan ve Okyanusya’da ise Avusturalya ile Yeni Zelanda’ya ihracatımız var” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir